Tìm hiểu các chuyên ngành của tài chính

07/06/2024
Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các chuyên ngành chính của tài chính cụ thể là 6 ngành, cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về từng lĩnh vực và những kiến thức cơ bản cần có.

Tài chính là một lĩnh vực rộng lớn và đa dạng, bao gồm nhiều chuyên ngành khác nhau. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các chuyên ngành chính của tài chính cụ thể là 6 ngành, cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về từng lĩnh vực và những kiến thức cơ bản cần có.

Chuyên ngành quản lý tài chính công

Chuyên ngành Quản Lý Tài Chính Công cung cấp cho sinh viên các kiến thức quản lý tài chính công của Việt Nam cũng như thông lệ quốc tế, giúp họ có thể áp dụng khi thực hiện quản lý tài chính tại tổ chức quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước. Trọng tâm của chuyên ngành là xây dựng nền tảng tư duy về kiến thức và kỹ năng để sinh viên có thể phân tích, đánh giá và thực hành các nghiệp vụ lập dự toán, tổ chức chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách, quản lý tiền thuế mà người dân đóng góp một cách hiệu quả, công bằng.

Sinh viên chuyên ngành Quản Lý Tài Chính Công cần nắm vững lý thuyết về quản lý tài chính công, quản lý thu-chi ngân sách, các chính sách quản lý tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công ích, xã - phường - thị trấn.

Sinh viên cần nắm chắc các kiến thức liên quan đến quy trình tổ chức thực hiện chính sách tài chính ở các cơ quan quản lý Nhà nước; các đơn vị sự nghiệp công lập và kiến thức bổ trợ về pháp luật.

Chuyên Ngành Thuế

Chuyên ngành Thuế trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về thuế. Sinh viên sẽ học về lý thuyết thuế, các chính sách thuế, các luật thuế; nắm chắc quy trình quản lý thuế của cơ quan thuế, quy định về lập hồ sơ kê khai thuế; kiến thức liên quan đến quy trình hạch toán kế toán thuế. Ngoài ra, họ cũng sẽ được trang bị kiến thức bổ trợ về pháp luật, các cam kết quốc tế về thuế.

Các chuyên ngành tài chính

Các chuyên ngành tài chính

Sinh viên cần nắm vững lý thuyết về các loại thuế, các chính sách thuế, các luật thuế.

Sinh viên phải hiểu rõ quy trình quản lý thuế của cơ quan thuế, bao gồm việc lập hồ sơ kê khai thuế, quyết toán thuế, ...

Sinh viên cần hiểu về quy trình hạch toán kế toán các nghiệp vụ liên quan đến thuế.

Ngoài các kiến thức chuyên sâu về thuế, sinh viên còn được trang bị kiến thức bổ trợ về pháp luật, các cam kết quốc tế về thuế.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên chuyên ngành Thuế có thể làm việc tại các vị trí như:

 • Cán bộ thuế tại cơ quan thuế
 • Kế toán thuế tại các doanh nghiệp
 • Tư vấn viên về lĩnh vực thuế

Chuyên Ngành Kế Toán

Chuyên ngành Kế Toán trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng về lập, phân tích, kiểm toán báo cáo tài chính, quản trị tài chính doanh nghiệp. Sinh viên sẽ được học về các chuẩn mực kế toán, các nghiệp vụ kế toán cơ bản, các phương pháp phân tích, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp.

Sinh viên cần nắm vững các chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế, làm cơ sở cho việc ghi chép và lập báo cáo tài chính.

Sinh viên cần nắm chắc các nghiệp vụ kế toán cơ bản như ghi chép, phân loại, tổng hợp thông tin tài chính.

Sinh viên cần biết các phương pháp phân tích, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp, như phân tích các chỉ số tài chính, phân tích dòng tiền, ...

Ngoài các kiến thức chuyên sâu về kế toán, sinh viên còn được trang bị kiến thức bổ trợ về quản trị doanh nghiệp, pháp luật, ...

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên chuyên ngành Kế Toán có thể làm việc tại các vị trí như:

 • Kế toán viên
 • Kiểm toán viên
 • Chuyên viên phân tích tài chính

Chuyên Ngành Tài Chính Doanh Nghiệp

Chuyên ngành Tài Chính Doanh Nghiệp trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng về quản trị tài chính doanh nghiệp, bao gồm: quản lý nguồn vốn, quản lý đầu tư, quản lý rủi ro tài chính, ... Sinh viên sẽ được trang bị các công cụ và kỹ thuật phân tích, ra quyết định tài chính nhằm tối ưu hóa lợi nhuận và giá trị của doanh nghiệp.

Sinh viên cần nắm vững các phương pháp huy động và sử dụng vốn hiệu quả, cân đối nguồn vốn, quản lý nợ vay, ...

Sinh viên cần hiểu về các phương pháp đánh giá và lựa chọn các dự án đầu tư hiệu quả, quản lý danh mục đầu tư, ...

Sinh viên cần nắm vững các công cụ và kỹ thuật phòng ngừa, quản lý các rủi ro tài chính như rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá, rủi ro thanh khoản, ...

Sinh viên cần biết các phương pháp phân tích tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động, từ đó đưa ra các quyết định tài chính phù hợp.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên chuyên ngành Tài Chính Doanh Nghiệp có thể làm việc tại các vị trí như:

 • Chuyên viên tài chính doanh nghiệp
 • Chuyên viên phân tích tài chính
 • Quản lý tài chính

Thạc sĩ quản trị tài chính

Chuyên Ngành Tài Chính Quốc Tế

Chuyên ngành Tài Chính Quốc Tế trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng về tài chính trong bối cảnh toàn cầu hóa. Sinh viên sẽ được học về các vấn đề như: thị trường tài chính quốc tế, hệ thống tài chính quốc tế, quản lý rủi ro tài chính quốc tế, tài chính doanh nghiệp đa quốc gia, ...

Sinh viên cần hiểu về: 

Cấu trúc, hoạt động của các thị trường tài chính quốc tế như thị trường ngoại hối, thị trường chứng khoán quốc tế, …

Các tổ chức, công cụ, chính sách tài chính quốc tế như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (World Bank), ...

Các phương pháp phòng ngừa, quản lý các rủi ro tài chính như rủi ro tỷ giá, rủi ro thanh khoản trong bối cảnh quốc tế.

Các vấn đề tài chính liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp đa quốc gia.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên chuyên ngành Tài Chính Quốc Tế có thể làm việc tại các vị trí như:

 • Chuyên viên tài chính quốc tế
 • Chuyên viên phân tích thị trường tài chính quốc tế
 • Nhân viên ngân hàng, tổ chức tài chính quốc tế

Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng

Chuyên ngành Tài Chính Ngân Hàng trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng về hoạt động của các tổ chức tài chính, ngân hàng. Sinh viên sẽ được học về: các loại hình ngân hàng, các nghiệp vụ ngân hàng, quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng, ...

Sinh viên cần hiểu về:

Các loại hình ngân hàng khác nhau như ngân hàng thương mại, ngân hàng trung ương, ngân hàng đầu tư, ...

Các nghiệp vụ ngân hàng cơ bản như cho vay, huy động vốn, thanh toán, kinh doanh ngoại hối, ...

Các phương pháp nhận diện, đo lường và quản lý các loại rủi ro trong hoạt động ngân hàng như rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro thị trường, ...

Ngoài các kiến thức chuyên sâu về ngân hàng, sinh viên còn được trang bị kiến thức bổ trợ về pháp luật, quản trị doanh nghiệp, ...

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên chuyên ngành Tài Chính Ngân Hàng có thể làm việc tại các vị trí như:

 • Nhân viên ngân hàng
 • Chuyên viên tín dụng
 • Chuyên viên quản lý rủi ro

Chuyên Ngành Kế Toán

Chuyên ngành Kế Toán là một trong những ngành học phổ biến và cần thiết trong mọi doanh nghiệp. Sinh viên sẽ được học về các quy trình kế toán, báo cáo tài chính, kiểm toán, phân tích dòng tiền, ... Đồng thời, họ cũng được trang bị kiến thức về quản trị doanh nghiệp để có cái nhìn tổng quan về hoạt động kinh doanh.

Sinh viên cần hiểu rõ về

Quy trình kế toán từ việc ghi chứng từ, nhập dữ liệu, xử lý số liệu đến việc lập báo cáo cuối kỳ.

Cách lập các báo cáo tài chính như báo cáo lãi lỗ, báo cáo tài sản và nợ, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, ...

 • Báo cáo lãi lỗ: Hiển thị kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong một giai đoạn.
 • Báo cáo tài sản và nợ: Liệt kê tài sản, nợ phải trả của doanh nghiệp tại một thời điểm.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Thể hiện luồng tiền mặt vào và ra khỏi doanh nghiệp trong một khoảng thời gian.

Sinh viên cần hiểu về quy trình kiểm toán, cách thức kiểm tra, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp để đảm bảo tính chính xác và minh bạch của báo cáo tài chính.

 • Kiểm toán nội bộ: Do chính doanh nghiệp tự thực hiện để đánh giá và cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ.
 • Kiểm toán ngoại bộ: Do các công ty kiểm toán độc lập thực hiện để xác nhận tính đúng đắn của báo cáo tài chính.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên chuyên ngành Kế Toán có thể làm việc tại các vị trí như:

 • Kế toán viên
 • Kiểm toán viên
 • Chuyên viên phân tích tài chính

Để tìm thêm về các chuyên ngành khác, mời bạn xem thêm tại EDUNET.VN