Thông tin hệ thống giáo dục các nước trên thế giới

 Lưu ý: - Danh sách các cơ sở giáo dục đại học được công nhận đối với hình thức du học toàn phần tại nước ngoài.

- Đối với chương trình đào tạo từ xa phải được kiểm định và được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo hoặc LKĐT tại  Việt Nam.

 

Australia Cơ quan giáo dục quốc gia Australia
DS các CSGD đại học được công nhận TEQSA
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Austria Cơ quan giáo dục quốc gia Austria
DS các CSGD đại học được công nhận  Austria
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

United States of America Cơ quan giáo dục quốc gia American
DS các CSGD đại học được công nhận CHEA
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Belgium Cơ quan giáo dục quốc gia Belgium
DS các CSGD đại học được công nhận Higher education
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Belarus Cơ quan giáo dục quốc gia Belarus
DS các CSGD đại học được công nhận  
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic)English

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulgaria Cơ quan giáo dục quốc gia Bulgaria
DS các CSGD đại học được công nhận Mon
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Canada Cơ quan giáo dục quốc gia Canada
DS các CSGD đại học được công nhận CICIC
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cambodian Cơ quan giáo dục quốc gia Cambodian
DS các CSGD đại học được công nhận  
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

China Cơ quan giáo dục quốc gia China
DS các CSGD đại học được công nhận MOE
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuba Cơ quan giáo dục quốc giaCuba
DS các CSGD đại học được công nhận  
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic)  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czech Republic Cơ quan giáo dục quốc giaCzech Republic
DS các CSGD đại học được công nhận MSMT
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denmark Cơ quan giáo dục quốc giaDenmark
DS các CSGD đại học được công nhận UFM
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Filand Cơ quan giáo dục quốc giaFiland
DS các CSGD đại học được công nhận 
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

France Cơ quan giáo dục quốc giaFrance
DS các CSGD đại học được công nhận Enseignementsup
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Germany Cơ quan giáo dục quốc gia Germany
DS các CSGD đại học được công nhận Hochschulkompass
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hungary Cơ quan giáo dục quốc giaHungary
DS các CSGD đại học được công nhận Minedu
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indonesia Cơ quan giáo dục quốc gia Indonesia
DS các CSGD đại học được công nhận Banpt.or.id
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Italy Cơ quan giáo dục quốc gia Italy
DS các CSGD đại học được công nhận USTAT
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ireland
Cơ quan giáo dục quốc gia Ireland
DS các CSGD đại học được công nhậnQQI
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

India Cơ quan giáo dục quốc giaIndia
DS các CSGD đại học được công nhậnMHRD
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Japan Cơ quan giáo dục quốc gia Japan
DS các CSGD đại học được công nhận Data, Juaa
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Korea Cơ quan giáo dục quốc gia Korea
DS các CSGD đại học được công nhận Data
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Netherlands Cơ quan giáo dục quốc gia Netherlands
DS các CSGD đại học được công nhậnNVAO
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

New Zealand Cơ quan giáo dục quốc gia New Zealand
DS các CSGD đại học được công nhận NZ
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Norway Cơ quan giáo dục quốc gia Norway
DS các CSGD đại học được công nhận Nokut
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Malaysia Cơ quan giáo dục quốc gia Malaysia
DS các CSGD đại học được công nhận 
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Philippines Cơ quan giáo dục quốc gia Philippines
DS các CSGD đại học được công nhận 
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poland Cơ quan giáo dục quốc giaPoland
DS các CSGD đại học được công nhậnNauka
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Portugal Cơ quan giáo dục quốc gia Portugal
DS các CSGD đại học được công nhận A3es.pt
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic)English

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Russia Cơ quan giáo dục quốc giaRussia
DS các CSGD đại học được công nhận Russianenic
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Romania Cơ quan giáo dục quốc gia Romania
DS các CSGD đại học được công nhận edu.ro
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukraine Cơ quan giáo dục quốc giaUkraine
DS các CSGD đại học được công nhậnENIC
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


United Kingdom
Cơ quan giáo dục quốc giaUK
DS các CSGD đại học được công nhậnGOV
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Taiwan
Cơ quan giáo dục quốc gia Taiwan
DS các CSGD đại học được công nhận Moe.gov.tw
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Thailan
Cơ quan giáo dục quốc gia Thailan
DS các CSGD đại học được công nhận Mhesi.go.th
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Switzerland
Cơ quan giáo dục quốc gia Switzerland
DS các CSGD đại học được công nhận Swissuniversities
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Singapore
Cơ quan giáo dục quốc gia Singapore
DS các CSGD đại học được công nhận moe.gov.sg
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic)English

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Slovakia
Cơ quan giáo dục quốc gia Slovakia
DS các CSGD đại học được công nhận Minedu
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic)English

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sweden
Cơ quan giáo dục quốc gia Sweden
DS các CSGD đại học được công nhận UHR
Hệ thống giáo dục (nguồn Nuffic) English