Bạn biết gì về tài chính doanh nghiệp?

16/05/2024
Tài chính doanh nghiệp là gì và có ý nghĩa thực sự là gì, vai trò ra sao? Tất cả thông tin sẽ được cung cấp qua các nội dung dưới đây.

Đối với doanh nghiệp và các nhà đầu tư, tình hình tài chính doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng và là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Một doanh nghiệp biết cách quản lý tài chính chuyên nghiệp, hiệu quả sẽ dễ dàng sinh lợi hơn. Tài chính doanh nghiệp là gì và có ý nghĩa thực sự là gì, vai trò ra sao? Tất cả thông tin sẽ được cung cấp qua các nội dung dưới đây.

Tài chính doanh nghiệp là gì?

Tài chính doanh nghiệp là một hệ thống các quan hệ kinh tế dưới hình thái giá trị phát sinh trong quá trình doanh nghiệp tạo lập, phân phối nguồn tài chính và tiền tệ. Quá trình chu chuyển nguồn vốn nhằm phục vụ mục đích sản xuất để đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp. Về bản chất, tài chính doanh nghiệp chỉ các hoạt động liên quan đến hệ thống quản lý tài chính doanh nghiệp, bắt đầu từ khâu huy động vốn đến sử dụng nguồn vốn vào quy trình sản xuất, kinh doanh. Tài chính doanh nghiệp trong tiếng Anh gọi là Corporate finance.

Tài chính doanh nghiệp là gì

Tài chính doanh nghiệp là gì

Tài chính doanh nghiệp có một số đặc trưng cơ bản sau:

 • Hoạt động tài chính doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Hoạt động tài chính của doanh nghiệp bị chi phối bởi tính chất sở hữu vốn trong mỗi doanh nghiệp.

Mục tiêu của tài chính doanh nghiệp

Mục tiêu chính của tài chính doanh nghiệp là:

 • Huy động vốn một cách hiệu quả nhất để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Sử dụng vốn một cách tối ưu, tránh lãng phí, thu được lợi nhuận tối đa.
 • Quản lý rủi ro tài chính một cách hiệu quả.
 • Đảm bảo sự ổn định, phát triển và bền vững của doanh nghiệp.

Để đạt được các mục tiêu trên, tài chính doanh nghiệp thực hiện các chức năng cơ bản sau:

 • Huy động vốn
 • Phân bổ và sử dụng vốn
 • Quản lý rủi ro tài chính
 • Phân tích và đánh giá hiệu quả tài chính

Vai trò của tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Cụ thể, tài chính doanh nghiệp đảm nhận các vai trò sau:

1. Huy động vốn

Một trong những chức năng quan trọng nhất của tài chính doanh nghiệp là huy động vốn để đầu tư vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Doanh nghiệp có thể huy động vốn thông qua nhiều nguồn khác nhau như vốn chủ sở hữu, vốn vay, phát hành cổ phiếu, trái phiếu, v.v. Tài chính doanh nghiệp sẽ xem xét các nguồn vốn này, phân tích ưu nhược điểm của từng nguồn vốn và đưa ra quyết định lựa chọn nguồn vốn phù hợp nhất.

2. Phân bổ và sử dụng vốn

Sau khi huy động được vốn, tài chính doanh nghiệp sẽ phân bổ và sử dụng vốn một cách tối ưu nhất. Cụ thể, tài chính doanh nghiệp sẽ quyết định sử dụng vốn vào những khoản đầu tư mang lại hiệu quả cao nhất, phân bổ vốn cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư tài sản cố định, v.v. Việc phân bổ và sử dụng vốn một cách tối ưu sẽ giúp doanh nghiệp đạt được lợi nhuận tối đa.

4 lý do nên học tài chính doanh nghiệp

3. Quản lý rủi ro tài chính

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp luôn đối mặt với các rủi ro tài chính như rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá, rủi ro thanh khoản, v.v. Tài chính doanh nghiệp sẽ phân tích, đánh giá và đưa ra các biện pháp quản lý rủi ro một cách hiệu quả nhất, giúp doanh nghiệp hạn chế và kiểm soát được các rủi ro tài chính.

4. Phân tích và đánh giá hiệu quả tài chính

Tài chính doanh nghiệp sẽ thực hiện các phân tích tài chính như phân tích báo cáo tài chính, phân tích khả năng thanh toán, phân tích khả năng sinh lời, phân tích khả năng hoạt động, v.v. Từ đó, tài chính doanh nghiệp sẽ đưa ra đánh giá về tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, giúp lãnh đạo doanh nghiệp có những quyết định đúng đắn.

5. Hoạch định chiến lược tài chính

Tài chính doanh nghiệp còn đóng vai trò trong hoạch định chiến lược tài chính cho doanh nghiệp. Cụ thể, tài chính doanh nghiệp sẽ xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn, trung hạn và ngắn hạn, dự báo các nguồn vốn, dự báo các khoản chi phí, lập ngân sách tài chính, v.v. để đảm bảo hoạt động tài chính của doanh nghiệp được thực hiện một cách hiệu quả và theo đúng định hướng chiến lược.

Như vậy, tài chính doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng, là nền tảng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp quản lý tốt tài chính sẽ có lợi thế cạnh tranh và dễ dàng đạt được mục tiêu phát triển.

Chức năng của tài chính doanh nghiệp

Để đảm nhiệm các vai trò nêu trên, tài chính doanh nghiệp thực hiện các chức năng cơ bản sau:

1. Chức năng huy động vốn

Chức năng huy động vốn là một trong những chức năng quan trọng nhất của tài chính doanh nghiệp. Tài chính doanh nghiệp sẽ tìm kiếm và huy động các nguồn vốn cần thiết cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Các nguồn vốn có thể bao gồm:

 • Vốn chủ sở hữu: Vốn góp của chủ sở hữu, lợi nhuận để lại, quỹ dự trữ, v.v.
 • Vốn vay: Vay ngân hàng, phát hành trái phiếu, vay từ các tổ chức tài chính khác, v.v.
 • Các nguồn vốn khác: Huy động vốn từ nhà đầu tư, phát hành cổ phiếu, v.v.

Tài chính doanh nghiệp sẽ phân tích, đánh giá các nguồn vốn này, xem xét ưu điểm, nhược điểm của từng nguồn vốn, từ đó đưa ra quyết định lựa chọn nguồn vốn phù hợp nhất để doanh nghiệp huy động.

2. Chức năng phân bổ và sử dụng vốn

Sau khi huy động được các nguồn vốn cần thiết, tài chính doanh nghiệp sẽ thực hiện phân bổ và sử dụng vốn một cách tối ưu nhất. Cụ thể, tài chính doanh nghiệp sẽ:

 • Phân bổ vốn cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư tài sản cố định, v.v. dựa trên nguyên tắc tối đa hóa lợi nhuận.
 • Xác định cơ cấu vốn hợp lý giữa vốn chủ sở hữu và vốn vay.
 • Quản lý dòng tiền, đảm bảo cân đối giữa thu và chi.
 • Đầu tư các khoản tiền thừa vào các kênh đầu tư tài chính an toàn và sinh lời.

3. Chức năng quản lý rủi ro tài chính

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp luôn đối mặt với nhiều rủi ro tài chính như rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá, rủi ro thanh khoản, v.v. Tài chính doanh nghiệp sẽ thực hiện các nhiệm vụ sau:

 • Phân tích, đánh giá các rủi ro tài chính có thể xảy ra.
 • Lập kế hoạch, chiến lược quản lý các rủi ro tài chính.
 • Áp dụng các biện pháp như sử dụng công cụ phòng ngừa rủi ro, đa dạng hóa danh mục đầu tư, v.v. để hạn chế và kiểm soát các rủi ro tài chính.
 • Theo dõi, giám sát và điều chỉnh các biện pháp quản lý rủi ro phù hợp với tình hình thực tế.

4. Chức năng phân tích và đánh giá hiệu quả tài chính

Tài chính doanh nghiệp sẽ thực hiện các phân tích tài chính như:

 • Phân tích báo cáo tài chính: Phân tích bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 • Phân tích khả năng thanh toán: Phân tích các chỉ số về thanh khoản, khả năng thanh toán nợ.
 • Phân tích khả năng sinh lời: Phân tích các chỉ số về lợi nhuận, hiệu quả sử dụng vốn.
 • Phân tích khả năng hoạt động: Phân tích các chỉ số về hiệu quả hoạt động, tốc độ vòng quay tài sản, v.v.

Từ các phân tích này, tài chính doanh nghiệp sẽ đưa ra đánh giá toàn diện về tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, làm cơ sở cho việc ra các quyết định quản lý.

5. Chức năng hoạch định chiến lược tài chính

Tài chính doanh nghiệp còn đóng vai trò trong hoạch định chiến lược tài chính cho doanh nghiệp. Cụ thể, tài chính doanh nghiệp sẽ:

 • Xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn, trung hạn và ngắn hạn.
 • Dự báo các nguồn vốn, các khoản chi phí và lập ngân sách tài chính.
 • Đề xuất các giải pháp tài chính phù hợp với định hướng chiến lược của doanh nghiệp.
 • Theo dõi, giám sát và điều chỉnh kế hoạch tài chính phù hợp với tình hình thực tế.

Như vậy, tài chính doanh nghiệp đảm nhận các chức năng quan trọng như huy động vốn, phân bổ và sử dụng vốn, quản lý rủi ro tài chính, phân tích và đánh giá hiệu quả tài chính, hoạch định chiến lược tài chính. Việc thực hiện tốt các chức năng này sẽ góp phần quan trọng vào sự thành công và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Để đạt được điều này, việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyên môn trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp là rất quan trọng.

Trường đào tạo tài chính doanh nghiệp

Việc chọn lựa một trường đào tạo uy tín, chất lượng trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp sẽ giúp sinh viên có được kiến thức, kỹ năng cần thiết để thành công trong công việc sau này. Dưới đây là một số trường đào tạo tài chính doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam:

Trường đào tạo tài chính doanh nghiệp

Trường đào tạo tài chính doanh nghiệp

1. Đại học Kinh tế Quốc dân

 • Chương trình đào tạo: Đại học Kinh tế Quốc dân cung cấp chương trình đào tạo ngành Tài chính Ngân hàng với các cấp độ từ đại học đến sau đại học.
 • Ưu điểm: Đây là một trong những trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế tại Việt Nam, có đội ngũ giáo sư, tiến sĩ giàu kinh nghiệm và am hiểu về tài chính doanh nghiệp.
 • Cơ hội việc làm: Sinh viên tốt nghiệp từ Đại học Kinh tế Quốc dân thường có cơ hội việc làm tốt trong các công ty tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh.

2. Đại học Ngoại thương

 • Chương trình đào tạo: Đại học Ngoại thương cung cấp chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng với nhiều chuyên ngành khác nhau như tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế, v.v.
 • Ưu điểm: Trường có mối liên kết mạnh mẽ với các doanh nghiệp, tổ chức tài chính nên sinh viên được tiếp xúc với thực tế ngành nghề từ sớm.
 • Cơ hội việc làm: Sinh viên tốt nghiệp từ Đại học Ngoại thương thường có cơ hội việc làm trong các công ty tài chính, ngân hàng, công ty quản lý tài sản, v.v.

3. Đại học Tài chính Marketing

 • Chương trình đào tạo: Đại học Tài chính Marketing chuyên về các ngành liên quan đến tài chính, marketing như Tài chính doanh nghiệp, Quản trị tài chính, Marketing, v.v.
 • Ưu điểm: Trường có phong cách đào tạo linh hoạt, gần gũi với doanh nghiệp, giúp sinh viên dễ dàng áp dụng kiến thức vào thực tế.
 • Cơ hội việc làm: Sinh viên tốt nghiệp từ Đại học Tài chính Marketing thường có cơ hội việc làm trong các công ty tài chính, công ty quảng cáo, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh.

4. Học viện Ngân hàng

 • Chương trình đào tạo: Học viện Ngân hàng chuyên về đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng với các cấp độ từ đại học đến sau đại học.
 • Ưu điểm: Trường có môi trường học tập chất lượng, giáo viên là những chuyên gia, nhà quản lý tài chính hàng đầu trong ngành.
 • Cơ hội việc làm: Sinh viên tốt nghiệp từ Học viện Ngân hàng thường có cơ hội việc làm trong các ngân hàng, tổ chức tài chính, công ty chứng khoán, v.v.

Các bạn có thể tham khảo thêm các chương trình thạc sĩ tài chính đang được nhiều bạn tham gia học ở link bên dưới. 

Việc lựa chọn trường đào tạo phù hợp sẽ giúp sinh viên có cơ hội học tập và phát triển tốt nhất trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp. Đồng thời, việc áp dụng những kiến thức, kỹ năng học được từ trường vào thực tế là yếu tố quan trọng để đảm bảo sự thành công trong sự nghiệp tương lai.